Flowertech
Flowertech

Villkor

Flower Electricity Retail AB:s villkor för elavtal

Detta avtal (“Avtalet”) är mellan Användaren (“du”) och Flower Electricity Retail AB, org. nr. 559440-2926 (“Flower”).

1. Flowers innovativa teknik
a. Flower tillhandahåller en innovativ och teknikdriven tjänst för att styra, handla och analysera el (“Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Flower som en del av produkterbjudandet “Flower Hub”. I detta avtal benämns Flower Hubs tillhörande digitala plattform specifikt för “Flower Hub-plattformen”. Mer information om Flower respektive Flower Hub finns på www.flower.se och www.flower.se/flowerhub.

2. Avtalet
a. Avtalet är giltigt från den dag Flower accepterat Användarens önskemål att använda Tjänsten. Flower äger rätten att utföra en sedvanlig kreditprövning som kan resultera i att Användaren inte erhåller tillgång till Tjänsten.

b. Leverans av el påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättningen att Flower erhållit giltiga uppgifter av Användaren. Användaren svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandelsföretag.

3. Allmänna villkor
a. I tillägg till villkoren i Avtalet gäller även svenska lagar och föreskrifter samt Elbranschens Allmänna Avtalsvillkor. Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara eller bli ogiltig enligt lag eller föreskrift, skall detta inte påverka giltigheten av Avtalets övriga delar. Vid eventuell motsättning med Elbranschens Allmänna Avtalsvillkor har Avtalets villkor företräde.

b. Innehållet i Avtalet skall därvid jämkas i nödvändig omfattning för att undanröja ogiltigheten, varvid utgångspunkten skall vara att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i Avtalet. Flower har rätt att ändra priser i avtalet till följd av förändringar av lagar eller föreskrifter som påverkar Flowers kostnader.

c. Flower äger rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom underrättelse till kunden minst 14 dagar före ikraftträdandet. Sådan underrättelse ska ske genom ett meddelande via Flower Hub-plattformen och/eller e-post till av Användaren angivna kontaktuppgifter.

d. Flower har rätten att överlåta Avtalet till annan part till rådande villkor. Användaren äger inte rätten att överlåta Avtalet till annan part.

4. Aktivering
a. Innan Användaren kan använda Tjänsten behöver denne aktivera sitt konto i Flower Hub-plattformen. Flower kommer automatiskt verifiera och utöka den angivna informationen. Användaren är skyldig att uppdatera kontaktinformationen när tidigare angiven information är inaktuell. Om Användarens uppgifter i Tjänsten är inaktuella äger Flower rätten att omedelbart byta prisplan för Användaren.

5. Villkor och pris
a. Vid var tid gällande avtalsvillkor, allmänna avtalsvillkor och elpriser erhålls via Flower Hubs hemsida. Självkostnaden och avgifter består av kostnader såsom elpris, transaktionsavgifter, avgifter till Svenska kraftnät, elcertifikat, ursprungsgarantier, obalansavgifter m.m.

b. Avtalet löper tillsvidare och Användaren kan säga upp avtalet via Flowers kundservice. Både Användaren och Flower har rätten att säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid. Avtalet sägs inte upp då Användaren loggar ut från eller inaktiverar sitt konto i Flower Hub-plattformen. Önskar Användaren säga upp Avtalet ska detta skriftligen meddelas till Flower.

6. Fullmakt
a. Vid tecknande av Avtalet ger Användaren Flower fullmakt att; (1) Genomföra inköp och försäljning av effekt och energi av elektricitet på öppna marknader och genom bilaterala eller multilaterala avtal. (2) Hämta uppgifter om Användarens anläggning, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Användarens elmätare via nätägaren samt begära timmätning från din elmätare samt tillgång till data från elmätaren via andra tillgängliga eller kommande metoder. (3) Hämta uppgifter om bindningstid och uppsägningstid från Användarens nuvarande elleverantör samt säga upp ditt befintliga elavtal efter eventuell bindningstid och/eller uppsägningstid. (4) Begära samfakturering från Användarens elnätsägare om denne tillåter det för att förenkla för Användaren.

7. Överskott från lokal elproduktion
a. Om Användaren producerar egen el kan Flower sälja överskottet till andra Flower-användare eller på den öppna marknaden. Ersättningen följer priset på Nord Pool Spot per timme i aktuellt elområde.

b. Flower kan köpa Användarens elcertifikat och ursprungsgarantier till var tid gällande marknadspris.

8. Betalning för tjänsten
a. Din faktura finns tillgänglig via Flower Hub-plattformen samt skickas ut via e-post minst 15 dagar innan den förfaller till betalning. Det innebär att Elbranschens Allmänna Avtalsvillkor inte gäller i detta avseende. Betalning kan ske genom bankgiro eller av från tid till annan av Flower tillåten form.

b. Om en faktura är obetald vid förfallodatumet kan en påminnelsefaktura skickas per e-post eller sms. Om betalningspåminnelsen ej betalas kan ärendet skickas vidare till ett inkassobolag. Flower har rätt att fordra ränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag samt begära ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

c. Om betalning ej sker när ärendet har skickats vidare till inkasso har Flower rätt att omedelbart säga upp avtalet.

9. Du har rätt att ångra dig
a. Flower, i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal, tillämpar 14 dagars ångerrätt från den dag du erhåller en bekräftelse på Avtalet.

10. Behandling av personuppgifter
a. Flower är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi behandlar enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas i vår policy för att skydda din integritet, data och personuppgifter på www.flowerhub.se/integritetspolicy.

11. Kontakta oss
E-post: info@flowerhub.se

Flower Electricity Retail AB
Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm
Org.nr.: 559440-2926