Flowertech
Flowertech

Installatörsvillkor

Flower Infrastructure Technologies AB:s allmänna installatörsvillkor för Flower Hub.

 1. Inledning
  Tack för att ni väljer att erbjuda Flower Hub och därigenom förbättrar ert kunderbjudande för batterienergilagersystem (“batterier”). Flower Hub är en produkt och tjänst som ger er och era kunder nya värdeströmmar från att sälja och köpa batterikapacitet. Med Flower hub kopplas batterier upp till vår Power Refinery Platform (“PRP”) och är med och aktivt stödjer elsystemet och den gröna omställningen samtidigt som de genererar nya intäkter för er och era kunder. I detta avtal benämns Flower Hub och relaterade tjänster i PRP gemensamt som “Flower Hub” och dess tillhörande digitala plattform specifikt för “Flower Hub-plattformen”.Detta avtal ingås mellan er som installatörer av Flower Hub samt användare av Flower Hub-plattformen (“ni”, “er”, “ert”, “era”) och Flower Infrastructure Technologies AB (“vi”, “vår”, “våra” “oss”). Genom att ansöka om och erhålla ett konto som installatör på Flower Hub-plattformen bekräftar ni att ni har rätt att godkänna samt godkänner dessa allmänna installatörsvillkor samt vår integritetspolicy (“avtal”).
 2.  Användning av Flower Hub-plattformen
  För att få bli en installatör ansluten till Flower Hub-plattformen, behöver ni få en inbjudan från oss, en partner eller en användare som är administratör för er organisation på Flower Hub-plattformen. Ni aktiverar sedan ert konto genom att godkänna avtalet och göra eventuella kompletteringar av information om er. För att kunna erhålla ett organisationskonto till Flower Hub-plattformen behöver ni ha ett svenskt organisationsnummer, bankgiro- eller plusgiro-nummer, telefonnummer, e-postadress samt säkerställa att ansökan är undertecknade enligt bolagets regler kring firmateckning. För att skapa en ny användare tillhörande organisationen behövs personens e-postadress sand namn.När ni aktiverar ert konto till Flower Hub-plattformen får ni tillgång att ansluta era kunders Flower Hubbar till PRP. En Flower Hub är en produkt vi säljer för att ansluta batterier till vår PRP, samlingsnamnet på batterier och Flower Hub är “Anläggning”. En Anläggning som installeras av er köps och ägs av en kund som även står på elnätsavtalet till vilken Anläggningen är ansluten (“Kunden”). Om det är olika personer som köper och äger Anläggningen och som står på avtalet för elnätsavtalet betraktas de ändå inom ramen för detta avtal gemensamt som Kunden. Efter det att Kunden har godkänt Användarvillkoren för att deras Anläggning ansluts av er till Flower Hub-plattformen så kommer Anläggningen fortsätta att vara ansluten till PRP tills dess att Kunden avslutar sitt avtal med oss oaktat giltigheten av detta avtal. En Anläggning ger rätt till ersättning till er under tre år efter att den först blivit en Godkänd Flower Hub.En användare med administratörsrättigheter till ert organisationskonto har rätt att lägga till fler användare som kan hantera ert organisationskonto i Flower Hub-plattformen. Dessa användare ger ni då även fullmakt att agera för er räkning. Ni har även möjlighet att lägga till användare med installatörsrättigheter som kan ansluta fler Flower Hubbar kopplade till er organisation. Användare med administratörsrättigheter har rätt att ändra alla organisationens användares rättigheter.
 3. Elektronisk kommunikation
  Genom att acceptera detta avtal accepterar ni också att avtalet kan ingås elektroniskt. Detsamma gäller för framtida ändringar. Vidare godkänner ni att vi med anledning av detta användaravtal och tjänster som ni ansluter i Flower Hub-plattformen kommunicerar med er via e-post, telefonsamtal samt SMS.
 4. Applikationer från tredje partI de tjänster vi erbjuder genom Flower Hub-plattformen kan även integrationer med applikationer och tjänster som är tillverkade av en tredje part ingå. Dessa applikationer och tjänster kan ha egna användarvillkor, tekniska begränsningar, villkor för personuppgifter, etc. som reglerar er användning av dessa applikationer. Vi garanterar inte den nuvarande eller den framtida kompatibiliteten med dessa applikationer. Om ni har problem eller är missnöjd med en integration eller en tredjepartsapplikation, är era rättigheter begränsade till att inaktivera integrationen och/eller avinstallera tredjepartsapplikationen och sluta använda våra tjänster.
 5. Ert ansvar
  Ni är ansvariga för att den information ni ger oss är uppdaterad och korrekt. Vidare är ni ansvariga för att lösenord och inloggningsuppgifter hanteras säkert. Vid anslutning av Anläggning till Flower Hub-plattformen ansvarar ni för att det är en Godkänd Flower Hub. En Godkänd Flower Hub efterlever följande villkor: Användarvillkoren är vid var tillfälle godkända och efterlevs av Kunden (www.flower.se/hub/anvandarvillkor).Ni har vid var tillfälle tillhandahållit den information som krävs enligt detta avtal eller i Flower Hub-plattformen.Anläggningen har levt upp till villkoren ovan under en hel kalendermånad.
 6. Ersättning
  Ersättning utgår till er för varje Flower Hub ni ansluter till Flower Hub-plattformen och som uppfyller kraven för en Godkänd Flower Hub. Ersättningen baseras på det minsta värdet av effekten från batteri och växelriktare (“Aktiv effekt”). En aktuell prislista med ersättningen från Flower Hub finns tillgänglig i inloggat läge på Flower Hub-portalen. Ersättningen utgår årsvis i mars i efterföljande år och betalas ut till det av er angivna bankgiro- eller plusgironummer samt en kreditfaktura till den av er angivna e-postadress.
 7. Rätt att använda tjänsten
  Vi är ensamma ägare av alla rättigheter tillhörande Flower Hub och Flower Hub-plattformen. Materialet inkluderar, men är inte begränsat till, text, data, applikationer, digitala tjänster, grafik, ljud, bilder, typografi, integrationer, kod och alla dokument som distribueras av oss.
 8. Begränsningar av tjänsten
  Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att Flower Hub-plattformen fungerar. Dock kan, från tid till annan, vissa tekniska komplikationer, underhåll, tester, eller uppgraderingar, resultera i tillfälliga avbrott. Vi förbehåller oss rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner eller egenskaper i Flower Hub-plattformen, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot er.
 9. Garantier, friskrivningar och begränsningar
  Ni förstår och accepterar att Flower Hub-plattformen tillhandahållits i befintligt skick och att den tillgängliggörs utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag. Vi lämnar inga utfästelser och friskriver oss från alla garantier om tillfredsställande kvalitet. Inga råd och ingen information som ni fått från oss eller något av våra koncernbolag, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa något garantiåtagande för oss i detta avseende.Vi är inte ansvarig för förlust eller skada (inklusive indirekta skador) vid integration av tredjepartsapplikationer, styrning av enheter, inhämtning av data eller analys av data. Vi är inte heller ansvarig för direkta fel ni gjort i inställningar i enheterna eller parametrar för styrningen, ej heller för förlust eller skada orsakade av er uteblivna användning av appens funktionaliteter eller integrerade tredjepartsapplikationer. Vi är vidare inte ansvariga för underlåtenhet eller brister vid genomförandet av eller försening i förhållande till de skyldigheter som följer av avtal som orsakats av force majeure eller någon annan orsak som inte rimligen kunde förväntas eller som ligger utanför vår rimliga kontroll.Ni accepterar att om ni har problem med eller är missnöjd med Flower Hub-plattformen inklusive tillhörande tjänster är era rättigheter begränsade till att avinstallera Flower Hub-plattformen och sluta använda våra tjänster. Ni accepterar att vi inte har någon förpliktelse eller något ansvar för tredjepartsapplikationer som gjorts tillgängliga genom vår mobilapplikation eller tillhörande tjänster. Vad som sägs i detta avsnitt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter och tillämpas i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.
 10. Avtalstid och uppsägning
  Avtalet kommer att fortsätta att gälla tills det sägs upp av er eller oss. Vi har rätt att säga upp avtalet eller stänga av er tillgång till Flower Hub-plattformen när som helst inklusive om ni har eller misstänks ha använt Flower Hub-plattformen obehörigen eller inte efterlevt avtalet med oss. Om ni eller vi säger upp avtalet accepterar ni att vi, i den största utsträckning somtillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot er och att vi inte kommer återbetala eventuellt belopp som ni redan har betalat eller ska ha betalt. Ni kan säga upp avtalet när som helst. Om ni vill säga upp och avsluta ditt konto i Flower Hub-plattformen, vänligen kontakta oss via e-post till support@flowerhub.se.
 11. Ändringar i avtalen
  Ibland kan vi komma att göra ändringar i avtalet, till exempel för att lägga till nya funktioner till tjänsten, eller av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att förse er med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för er kommer vi inte meddela er. Om ni inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan ni säga upp ert avtal genom att kontakta oss.
 12. Gällande lagrum och tvister
  Tvister om tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans.
 13. Kontakta oss
  E-post: info@flowerhub.seFlower Infrastructure Technologies AB
  Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm
  Org.nr.: 559257-5558