Flowertech
Flowertech

Användarvillkor

Flower Infrastructure Technologies AB:s allmänna användarvillkor för Flower Hub.

 1. Inledning
  Tack för att du har valt att använda Flower Hub och därigenom aktivt stödjer elsystemet och den gröna energiomställningen samtidigt som du har möjlighet att tjäna pengar. Ditt batterienergilagersystem (“batterier”) kommer att via Flower Hub eller på annat sätt kopplas upp till vår Power Refinery Platform (“PRP”) med flexibilitetstjänster. I detta avtal benämns Flower Hub och relaterade tjänster i PRP gemensamt som “Flower Hub” och dess tillhörande digitala plattform specifikt för “Flower Hub-plattformen”. Genom att aktivera ditt konto på Flower Hub- plattformen godkänner du dessa allmänna användarvillkor för Flower Hub samt vår integritetspolicy (“avtal”).
  Detta avtal ingås mellan dig som använder Flower Hub (“du”, “dig”, “ditt”, “din”) och Flower Infrastructure Technologies AB (“vi”, “vår”, “våra” “oss”). Flower Hub skapar nya intäktskällor från ditt batteri genom att du överlåter kontroll över batteriet, d.v.s. laddning och urladdning, samt försäljning av dess förmågor till oss.
 2. Användning av Flower Hub
  För att kunna erhålla ett konto till Flower Hub-plattformen behöver en Installatör som är ansluten till Flower Hub-plattformen bjuda in dig till plattformen i samband med inköp av Flower Hub. Du aktiverar sedan ditt konto genom att godkänna dessa Användarvillkor.

  Flower Hub ansluter batterier till vår PRP, här benämns batterier och Flower Hub gemensamt som “Anläggningen”. Om det är olika personer som äger Anläggningen och som står på elnätsavtalet betraktas de ändå inom ramen för detta avtal gemensamt som densamma som användaren av Flower Hub.

  Efter att du som användare har aktiverat ditt konto på Flower Hub-plattformen kommer Anläggningen att fortsätta vara ansluten så länge villkoren i detta avtal är uppfyllda eller tills dess att du väljer att avsluta detta avtal och därmed tas bort från Flower Hub-plattformen.

 3. Tillgänglighet
  För att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden i detta avtal krävs att Anläggningen är tillgänglig för att utföra flexibilitetstjänster via vår PRP. En tillgänglig Anläggning är en som vid var tid uppfyller följande villkor:

  Anläggningen är ansluten till elnät och internet enligt installatörens konfiguration. Det finns inga andra system, produkter eller tjänster uppkopplade mot batteriet som kan hindra Flower Hub från att styra batteriet. Anläggningen står under ett elavtal som är kompatibelt med Flower Hub. Vid tidpunkten för ingåendet av detta avtal innebär detta vårt egna elavtal. Vilka elavtal som är kompatibla med Flower Hub kan komma att ändras, för aktuell info vänligen kontakta oss via e-post till info@flowerhub.se.
  Det är ditt ansvar att se till att dessa villkor är uppfyllda. Om Anläggningen varit tillgänglig under mindre än 85% av tiden en månad, kommer ingen ersättning för denna månad att utgå.

 4. Flexibilitetstjänster
  Flower Hub möjliggör deltagande på relevanta marknader givet Anläggningens tekniska egenskaper. Relevanta marknader inkluderar men är inte begränsade till Svenska kraftnäts marknader för stödtjänster, spotmarknad och intradagshandel. Genom att använda Flower Hub överlåter du kontroll av laddning, urladdning och försäljning av dess förmågor till oss.

  Vi ansvarar för den aktiva handeln av Anläggningens förmåga att producera och ‘konsumera effekt och energi. Vi ansvarar för att optimera volym och pris i budgivningar för stödtjänster som sker kontinuerligt under hela året. Därtill är det vi som ansvarar för att tillgodose Svenska kraftnät och den balansansvariga med nödvändig information, samt säkerställa att krav på IT-säkerhet relaterade till handeln på relevanta marknader uppfylls.

 5. Elektronisk kommunikation
  Genom att acceptera detta avtal accepterar ni också att avtalet kan ingås elektroniskt. Detsamma gäller för framtida ändringar. Vidare godkänner ni att vi med anledning av detta användaravtal och tjänster som ni ansluter i Flower Hub- plattformen kommunicerar med er via e-post, telefonsamtal samt SMS.
 6. Applikationer från tredje part
  I de tjänster vi erbjuder genom Flower Hub-plattformen kan även integrationer med applikationer och tjänster som är tillverkade av en tredje part ingå. Dessa applikationer och tjänster kan ha egna användarvillkor, tekniska begränsningar, villkor för personuppgifter, etc. som reglerar er användning av dessa applikationer. Vi garanterar inte den nuvarande eller den framtida kompatibiliteten med dessa applikationer. Om ni har problem eller är missnöjd med en integration eller en tredjepartsapplikation, är era rättigheter begränsade till att inaktivera integrationen och/eller avinstallera tredjepartsapplikationen och sluta använda våra tjänster.
 7. Ersättning
  Ersättning utgår till er för varje månad en Anläggning har varit tillgänglig enligt villkoren i detta avtal. Ersättningen baseras på det minsta värdet av effekten från batteri och växelriktare (“aktiv effekt”), och är fast under ett givet kvartal. Inför ett nytt kvartal äger vi rätten att justera ersättningsnivån, där den nya ersättningsnivån kommer att publiceras på Flower Hubs hemsida senast en månad innan det nya kvartalet påbörjas. En aktuell prislista med ersättningen från Flower Hub finns också tillgänglig på Flower Hubs hemsida. Ersättningen regleras varje månad på fakturan för elavtalet.
 8. Rätt att använda tjänsten
  Vi är ensamma ägare av alla rättigheter tillhörande Flower Hub. Materialet inkluderar, men är inte begränsat till, text, data, applikationer, digitala tjänster, grafik, ljud, bilder, typografi, integrationer, kod och alla dokument som distribueras av oss.
 9. Begränsningar av tjänsten
  Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att Flower Hub fungerar. Dock kan, från tid till annan, vissa tekniska komplikationer, underhåll, tester, eller uppgraderingar, resultera i tillfälliga avbrott. Vi förbehåller oss rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner eller egenskaper för Flower Hub, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot er.
 10. Garantier, friskrivningar och begränsningar
  Ni förstår och accepterar att Flower Hub tillhandahållits i befintligt skick och att den tillgängliggörs utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag. Vi lämnar inga utfästelser och friskriver oss från alla garantier om tillfredsställande kvalitet. Inga råd och ingen information som ni fått från oss eller något av våra koncernbolag, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa något garantiåtagande för oss i detta avseende.

  Vi är inte ansvarig för förlust eller skada (inklusive indirekta skador) vid integration av tredjepartsapplikationer, styrning av enheter, inhämtning av data eller analys av data. Vi är inte heller ansvarig för direkta fel ni gjort i inställningar i enheterna eller parametrar för styrningen, ej heller för förlust eller skada orsakade av er uteblivna användning av appens funktionaliteter eller integrerade tredjepartsapplikationer. Vi är vidare inte ansvariga för underlåtenhet eller brister vid genomförandet av eller försening i förhållande till de skyldigheter som följer av avtal som orsakats av force majeure eller någon annan orsak som inte rimligen kunde förväntas eller som ligger utanför vår rimliga kontroll.

  Ni accepterar att om ni har problem med eller är missnöjd med Flower Hub inklusive tillhörande tjänster är era rättigheter begränsade till att tas bort från Flower Hub-plattformen och sluta använda våra tjänster. Ni accepterar att vi inte har någon förpliktelse eller något ansvar för tredjepartsapplikationer som gjorts tillgängliga genom vår mobilapplikation eller tillhörande tjänster.

  Vad som specificeras i detta avsnitt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter och tillämpas i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

 11. Avtalstid och uppsägning
  Avtalet kommer att fortsätta att gälla tills det sägs upp av er eller oss. Vi har rätt att säga upp avtalet eller stänga av er tillgång till Flower Hub-plattformen när som helst inklusive om ni har eller misstänks ha använt Flower Hub obehörigen eller inte efterlevt avtalet med oss.

  Om ni eller vi säger upp avtalet accepterar ni att vi, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot er och att vi inte kommer återbetala eventuellt belopp som ni redan har betalat eller ska ha betalt. Ni kan säga upp avtalet när som helst. Om ni vill säga upp och avsluta ditt konto i Flower Hub-plattformen, vänligen kontakta oss via e-post till support@flowerhub.se.

 12. Ändringar i avtalen
  Vi kan komma att göra ändringar i avtalet, till exempel för att lägga till nya funktioner till tjänsten, eller av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att förse er med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för er kommer vi inte meddela er. Om ni inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan ni säga upp ert avtal genom att kontakta oss.
 13. Gällande lagrum och tvister
  Tvister om tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans.
 14. Kontakta oss
  E-post: info@flowerhub.se
  Flower Infrastructure Technologies AB
  Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm
  Org.nr.: 559257-5558